Sat,25 June 2022,10:52 pm

ગૌહર ખાન અને ઝૈદ દરબારની રિંગ સેરિમની અને મેહંદીની તસ્વીરો

  • ગૌહર ખાન અને ઝૈદ દરબારની રિંગ સેરિમની અને મેહંદીની તસ્વીરો


ગૌહર ખાન અને ઝૈદ દરબારના આજે લગ્ન છે તે પહેલાની તેમની રિંગ સેરિમની અને મેંહદીની તસ્વીરો વાઇરલ થઇ છે. જેમાં બંને ખુશખુશાલ લાગી રહ્યાં છે.
  • ગૌહર ખાન અને ઝૈદ દરબારની રિંગ સેરિમની અને મેહંદીની તસ્વીરો
  • ગૌહર ખાન અને ઝૈદ દરબારની રિંગ સેરિમની અને મેહંદીની તસ્વીરો
  • ગૌહર ખાન અને ઝૈદ દરબારની રિંગ સેરિમની અને મેહંદીની તસ્વીરો
  • ગૌહર ખાન અને ઝૈદ દરબારની રિંગ સેરિમની અને મેહંદીની તસ્વીરો
  • ગૌહર ખાન અને ઝૈદ દરબારની રિંગ સેરિમની અને મેહંદીની તસ્વીરો